Σκοπός του προγράμματος είναι να:

  • παράσχει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις   που  αφορούν  στη διαχείριση της ποιότητας καθώς και της  υγιεινής  και ασφάλειας των δικτύων ύδρευσης.
  • αποκτήσεi γνώση των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια και ποιότητα του νερού καθώς και των υλικών και των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο και την επιτήρηση αυτών.
  • μάθει καινοτόμες τεχνικές και υλικά καθώς και εισαγωγικές γνώσεις σχεδίων ασφάλειας νερού (water safety plans).

Αποτελεί νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με την Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 (ΦΕΚ 3282 ‘Β 19/9/2017 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).

Απευθύνεται σε εργαζόμενους, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους ξενοδοχειακών μονάδων – ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, Νοσοκομείων, ΔΕΥΑ κ.α.

Ενότητες σεμιναρίου:

  • Κίνδυνοι (Χημικοί, φυσικοί, μικροβιολογικοί,)
  • Μικροβιολογία υδάτων
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας νερού
  • Επιτόπιες μετρήσεις
  • Μεθοδολογία σχεδίων ασφάλειας νερού
  • Καινοτόμες πρακτικές και χρήση νέων υλικών

Χρόνος διεξαγωγής: 8 ώρες σύχρονης εξ' αποστάεως τηλεκατάρτισης και πρόσβαση για μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε πλατφόρμα διαδικτυακής ασύχρονης τηλεκπαίδευσης. Τετάρτη 11/11/2020 και Πέμπτη 12/11/2020 17.00μμ-20.15μμ

Κόστος σεμιναρίου: 90 ευρώ

*στη δια ζώσης εκπαίδευση παρέχονται ειδικές εκπτώσεις 10%: Σε ανέργους, φοιτητές, επιχειρήσεις, σε ομαδικές εγγραφές άνω των τριών ατόμων και σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον 50% της συμμετοχής, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

Εισηγητής: Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος, Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης. Επιστημονικός συνεργάτης μονάδας Μικροβιολογικής Υγιεινής  ύδατος τροφίμων  και περιβάλλοντος  ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου  Κρήτης. Εκπαιδευτής  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ενταγμένος στο μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού (αρ. μητρώου 4085 σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 4137-29/09/2016 ). Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο  Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ (3602013708) Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Εκπαιδευτής εγγεγραμμένος στο  Μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ: 48232 Πιστοποιημένος εκπαιδευτής πληροφορικής εγγεγραμμένος στο μητρώο εκπαιδευτών ECDL Foundation Hellas.

Πολιτική Cookies