Voucher - Κατάρτιση ανέργων - επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)
Ημερομηνίες Διεξαγωγής Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2014

Απευθύνεται:
Σε άνεργους AEI-TEI επαγγελματίες υγείας, (γιατροί, νοσηλευτές, , λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων). Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, έως 29 ετών.

Σκοπός:
Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο ανέργων νέων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία ή υπηρεσίες αυτών. Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων αυτών στις πραγματικές ανάγκες της παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας.

Θεματικές Ενότητες:

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (28 ώρες)
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου (10 ώρες)
 • Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης», διάρκειας (10 ωρών). (Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, είναι δυνατή η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων των καταρτιζομένων στους φορείς διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να λάβουν επαρκή ενημέρωση για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της, όπως γνωριμία με τα στελέχη του φορέα με τα οποία ο καταρτιζόμενος πρόκειται να συνεργαστεί, περιήγηση στις εγκαταστάσεις κλπ, προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματωθούν ομαλότερα σε αυτή).
 • Πληροφοριακά συστήματα Υγείας (22 ώρες)
 • Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.(20 ώρες)
 • Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).(20 ώρες)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών(10 ώρες)
 • Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας. (10 ώρες)
 • Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων.(10 ώρες)
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς (10 ώρες)
 • Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων – Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ. (10 ώρες)
 • Διπλογραφικό Σύστημα.(10 ώρες)
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κ.λπ.) (10 ώρες)
 • Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές (10 ώρες)
 • Διοικητικό - οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας (10 ώρες)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (20 ώρες)

Διάρκεια σεμιναρίου:
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους επαγγελματίες του τομέα υπηρεσιών υγείας, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1200 ωρών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών (μέγιστο 5 ώρες ημερησίως)
 • Πρακτική άσκηση σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ή υπηρεσίες αυτών, διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες. 
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Νοσοκομείων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Σχετικά Αρχεία:

Επικοινωνία:
Πληροφορίες Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 κα Μαίρη Βενιχάκη venihaki@katartisi.gr από τις 08:30πμ έως 3:00 μ. μ. Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies