Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries (FEA-VEE)

FEA-VEE-101055934-ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι που απασχολούνται άμεσα στην βιομηχανία της μόδας. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 30% της παγκόσμιας αγοράς, φθάνοντας σε κύκλο εργασιών 50 δισεκατομμυρίων το 2019, ενώ η ενιαία αγορά της ΕΕ είναι επίσης μία από τις σημαντικότερες από άποψη μεγέθους, ποιότητας και σχεδιασμού. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) βρίσκονται στον πυρήνα των τομέων της μόδας, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, αντιπροσωπεύοντας το 99% των 175.000 εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2025, οι νέες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό θα ανέλθουν σε 600.000 στην ΕΕ. Αυτό μπορεί να συμβεί, επειδή το 36% του εργατικού δυναμικού είναι σήμερα άνω των 50 ετών, και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο σχετικά κοντινό μέλλον. Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες εργαζομένων υποδηλώνουν την ύπαρξη αναγκών κατάρτισης για νέες δεξιότητες και γνώσεις.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου περιφερειακών Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (CoVE) που θα αποτελείται από Παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους της βιομηχανίας (επιμελητήρια, ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων κ.λπ.) και επιθυμεί θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει πιο πράσινες και πιο βιώσιμες πρακτικές σε συνδυασμό με έξυπνες εξειδικεύσεις και εκπαίδευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εκπαίδευση θα απευθύνεται τόσο σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της μόδας, σε παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους της βιομηχανίας (επιμελητήρια, ενώσεις, εταιρείες, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων) καθώς και σε φοιτητές, απόφοιτους και εκπαιδευτές.

H εκπαίδευση θα ωφελήσει τόσους τους νέους στην εύρεση εργασίας σε έναν τόσο περιζήτητο τομέα όπως η μόδα αλλά και το ίδιο το περιβάλλον καθώς οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο θα εκπαιδευτούν σε πιο βιώσιμες και πράσινες διαδικασίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές 2024. Δηλώσεις συμμετοχής στο info@katartisi.gr, με θέμα “FEA-VEE Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα”.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Fthiotidos Chamber of Commerce – Greece

Universitat Polutecnica De Catalunya – Spain

Cambra Oficial de Comerc Industria I Navegacio de Barcelona – Spain

European Fashion Council - Bulgaria

Asociatia Romanian Fashion Council – Romania

Universitatea de Arta Si Design Dincluj – Romania

Italienische Handelskammer Fur Deutschland – Germany

VDMD – Germany

Sensus Stockholm – Sweden

AKMI A.E - Greece

Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development.

logo erasmsu για ολα εκτος eriasenvironmetal change logo

Διάρκεια: 01/12/2020 – 30/11/2022

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2

“Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development.”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προωθεί ευκαιρίες και πρωτοβουλίες για την προώθηση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία. Ευθυγραμμισμένο με αυτές τις αρχές, το έργο περιβαλλοντικής αλλαγής προάγει την ενεργητική επανεκπαίδευση και την περαιτέρω κατάρτιση για να αποκομίσει τα οφέλη της οικολογικής μετάβασης. Στόχος του έργου είναι η προώθηση και επικύρωση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την αειφόρο ανάπτυξη σε έξι βασικούς τομείς.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ

· Τρόποι μετάβασης στη φυσική ενέργεια και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

· Στροφή προς τη βιοποικιλότητα και τον οικολογικό μετασχηματισμό

· Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων

· Επανασχεδιασμός προϊόντων και

· υπηρεσιών για ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών

· Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

· Κυκλική σκέψη

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Το έργο περιβαλλοντική αλλαγή απευθύνεται στην ενίσχυση και την επικύρωση των ικανοτήτων των Start- up επιχειρήσεων, των νέων επιχειρηματιών, των ΜΜΕ και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτές, δάσκαλοι ) σε θέματα περιβαλλοντικής αλλαγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ικανότητες/ δεξιότητες περιβαλλοντικής αλλαγής. Ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης, που πλαισιώνεται από τα μέσα της ΕΕ για την κινητικότητα και τη διαφάνεια (EQF, ECVET, EQAVET) και επικεντρώνεται στην κυκλική οικονομία ως εναλλακτική πορεία για την αυτοαπασχόληση. Μια περιβαλλοντική εφαρμογή για αρχάριους, σχεδιασμένη για κινητή μάθηση δομημένη γύρω από τους βασικούς τομείς του έργου.

Συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων (εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναπτυξιακοί οργανισμοί, εμπορικά επιμελητήρια, εκκολαπτήρια εκκίνησης, ΜΜΕ) μέσω δράσεων διάδοσης και κλιμάκωσης για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων έξι εθνικών σεμιναρίων προσέγγισης.

Εταίροι:

Το Mindshift Talent Advisory lda- έναν οργανισμό ανάπτυξης στην Πορτογαλία, το UNIVERZA V MARIBORU – ένα Πανεπιστήμιο στην Σλοβενία, την DANMAR COMPUTERS SP ZOO – μια συμβουλευτική επιχείρηση στην Πολωνία, το ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLEY LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA - ένα τεχνολογικό κέντρο στην Ισπανία και τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-PL01-KA202-082205

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://environmentalchange.erasmus.site/?fbclid=IwAR3Hu6oXwcq8NMq3egdPZJXS9MEhecTG6wibgkEPfv768QGY6utS9AzCluw

Facebook: https://www.facebook.com/environmentalchangeproject 

Ψηφιακός μετασχηματισμός εταιριών- Digital Coach

logo erasmsu για ολα εκτος erias digital coach logo

Διάρκεια: 01/09/2020 – 31/08/2023.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2

“Ψηφιακός μετασχηματισμός εταιριών- Digital Coach”

Το έργο ασχολείται με το ερώτημα πώς μπορούν να προωθηθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για να διαμορφωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε εταιρείες ή οργανισμούς. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα του έργου αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ψηφιακούς Προπονητές. Απευθύνεται σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και συνδυάζει δύο έννοιες που έχουν ήδη καθιερωθεί: Μαθησιακά Εργοστάσια και το μοντέλο ωριμότητας "Προσαρμογή" που αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο των Συστημάτων Παραγωγής στο Μπόχουμ.

"Η προσαρμογή αναπτύχθηκε σε εκτεταμένα έργα με επαγγελματίες και έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμη, υποστηρίζοντας εταιρείες να προσδιορίσουν τα «κενά τους» στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβουν," εξηγεί ο καθηγητής Dr.-Ing. Ο Bernd Kuhlenkötter, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μάθησης και Έρευνας (LFF) στο RUB και Πρόεδρος των Συστημάτων Παραγωγής. Το μοντέλο ωριμότητας συγκρίνει τον στόχο των εταιριών και την πραγματική κατάσταση τους και, συνεπώς, δείχνει τις δυνατότητες και τις περαιτέρω ανάγκες ανάπτυξης σε σχέση με τις ψηφιακές ικανότητες των εταιρειών. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και μεμονωμένων μελλοντικών στρατηγικών για εταιρείες.

Στο πλαίσιο του νέου ερευνητικού έργου, το μοντέλο θα αναπτυχθεί περαιτέρω, θα δοκιμαστεί και θα εφαρμοστεί σε επιλεγμένες εταιρείες κατάρτισης σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, οι συνεργάτες του έργου θα αναπτύξουν ποιοτικά πρότυπα για τα Εργαστήρια Εκμάθησης. "Τα μαθησιακά εργοστάσια προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι λογικό να επαγγελματικοποιήσουμε την απόκτηση δεξιοτήτων και να τις ενσωματώσουμε στην υπάρχουσα ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση", εξηγεί ο καθηγητής Martin Kröll.

Στο μέλλον, οι ψηφιακοί προπονητές θα υποστηρίξουν τις εταιρείες για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προωθήσουν τη σκέψη από τη σκοπιά του πελάτη, καθώς και τη δια-βιομηχανική σκέψη και να

διαδώσουν ευέλικτη διαδικασία σκέψης με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Κεντρικός στόχος είναι η προώθηση της αποδοχής των ψηφιακών στρατηγικών. Έτσι, οι Ψηφιακοί Προπονητές μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους για δίκτυα προστιθέμενης αξίας και τις αλλαγές που επιφέρουν μέσω της ψηφιοποίησης.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, η ομάδα του έργου αναπτύσσει ένα πρόγραμμα πιστοποιητικών για Ψηφιακούς Προπονητές. Αποτελείται από διάφορες ενότητες αυτο-μάθησης σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Διαχείριση ποιότητας ως βάση της ψηφιοποίησης στις εταιρείες, εταιρική στρατηγική για ψηφιακό μετασχηματισμό και διαχείριση ευέλικτων έργων, δυνατότητες και περιορισμοί της μεταφοράς μάθησης και της συνεργασίας τοποθεσίας μάθησης, Διαδικασίες Προστιθέμενης Αξίας ως Σημεία Αφετηρίας για Ψηφιοποίηση, Στρατηγικές για την Εξασφάλιση της Αποδοχής Ψηφιακών Λύσεων σε Εταιρείες, Περιορισμοί και Δυνατότητες Συμμετοχής στην Εφαρμογή Ψηφιακών Λύσεων και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων με φόντο Ψηφιοποίηση και Εταιρική Συνεργασία.

Εταίροι:

Το Ινστιτούτο Επιστημών Εργασίας (IAW) και ο Πρόεδρος των Συστημάτων Παραγωγής (LPS), και οι δύο από το RUB (Γερμανία), συνεργάζονται στο έργο με τα Επιμελητήρια Βιομηχανίας και Εμπορίου από Pécs (Ουγγαρία), Gabrowo (Βουλγαρία) και με τις Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( Ελλάδα) ) καθώς και το Εργαστήριο Εκμάθησης και Έρευνας (LFF) στο RUB και το Κέντρο Τεχνολογίας Industry 4.0 στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας και Οικονομικών της Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα). Συμμετέχει επίσης ένας σύμβουλος διαχείρισης από το Ηράκλειο.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-DE02-KA202-007683

 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΙ

logo erasmsu για ολα εκτος erias 

Διάρκεια: 01/06/2020– 31/09/2021

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ , ΚΑ1

“Enhanced Vocational Training for Welding Learners and Welding Teachers to Meet Market Needs in the Construction Sector in Greece ΙΙ - Ενίσχυση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευόμενους Ηλεκτροσυγκολλητές και Εκπαιδευτές Ηλεκτροσυγκόλλησης για την Αντιμετώπιση των Αναγκών του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Ελλάδα ΙΙ”

Σκοπός: Το πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΙ έχει σαν στόχο την κινητικότητα πιστοποιημένων αποφοίτων του σεμιναρίου ηλεκτροσυγκόλλησης και καθηγητών ηλεκτροσυγκόλλησης στη Γερμανία με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση τους και πιστοποίηση τους. Οι κινητικότητες θα γίνουν σε τρεις ροές:

· Στην πρώτη ροή (διάρκειας 6 ημερών) θα πάρουν μέρος 2 καθηγητές του σεμιναρίου ηλεκτροσυγκόλλης (Απρίλιο 2021) με εικονική κινητικότητα,

· Στη δεύτερη ροή (διάρκειας 16 ημερών το Ιούλιο 2021) θα πάρουν μέρος 11 απόφοιτοι μαθητές και ο συνοδός καθηγητής τους.

· στην τρίτη ροή (διάρκειας 6 ημερών - Σεπτέμβριος 2021) θα πάρουν μέρος 2 καθηγητές του σεμιναρίου ηλεκτροσυγκόλλης

Συμμετέχοντες φορείς: Η εκπαίδευση στη Γερμανία θα γίνει από την εταιρεία GSI – DVS, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και με την οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας από τον Ιούλιο του 2017.

Αριθμός προγράμματος: 2020-1-EL01-KA102-078159

 

“Enhancing Capacities of Youth Policy Makers Across Europe - Ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων χάραξης πολιτικής για τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη”

logo erasmsu για ολα εκτος erias 

Διάρκεια: 31/01/2019 – 01/02/2021

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Erasmus+ , KA2

“Enhancing Capacities of Youth Policy Makers Across Europe - Ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων χάραξης πολιτικής για τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη”

Και την επαγρύπνηση τους σε θέματα που αφορούν την νέα γενιά και να τονίσουν την σημαντικότητα της για το μέλλον της κοινωνίας.

Σκοπός: Το πρόγραμμα  έχει ως στόχο να επαγρυπνήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε θέματα που αφορούν την νέα γενιά και να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι η ένταξη αυτών στην στρατηγική τους.

Διαβάστε Περισσότερα..

ERIAS

 logo erias

Διάρκεια: 01/01/2019 – 30/06/2021.

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: “European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.”

European refugees integration action scheme – Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση των προσφυγών ”

 

Σκοπός:  Το έργο ERIAS  αποτελεί την απάντηση των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων στο ζήτημα της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών (TCN), συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Το πρόγραμμα προτείνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα στοχεύει στην ενημέρωση, μέσω των υποστηρικτικών φορέων των επιχειρήσεων, για τα οφέλη της έγκαιρης ένταξης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών, στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους  και στην εκπαίδευση τους .

Οι εταίροι από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Βουλγαρία θα δοκιμάσουν την προσέγγιση ERIAS, προσφέροντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στους υπηκόους τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες απασχόλησης των επιχειρήσεων. Το έργο θα εξετάσει επίσης την ανάπτυξη ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών ενσωμάτωσης , ως ένα βήμα για την αλλαγή νοοτροπίας κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενσωμάτωσης τους.

Συμμετέχοντες φορείς: Αρχηγός Εταίρος του προγράμματος είναι ο Formaper (Εκπαιδευτικός Οργανισμός Επιμελητηρίου Μιλάνο) και λοιποί εταίροι η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων,  το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισπανίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαγιόρκα, το Επιμελητήριο της Βαλένθια, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας,  το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Χάσκοβο, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Στάρα Ζαγκόρα, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής,  το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της Βρετάνης και ο Εμπορικός Σύλλογος του Μιλάνο. 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.erias.org

IN_DIGIT2EU : Ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεθνοποίησης

logo erasmsu για ολα εκτος eriasindigit logo

Διάρκεια: 01/09/2018 – 30/08/2020

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Erasmus+ , KA2

“Digital based tools aiming at the development of skills for internationalisation – Ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διεθνοποίησης

Σκοπός: Το πρόγραμμα IN_DIGIT2EU στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των Μικρό Μεσαίων Επιχειρήσεων και των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα της διεθνοποίησης μέσω ενός ολοκληρωμένου εργαλείου. Το εργαλείο αυτό, από την μια πλευρά αξιολογεί την ετοιμότητα για διεθνοποίηση και από την άλλη, επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πορεία αναβάθμισης δεξιοτήτων, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες όχι μόνο των Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων , αλλά κυρίως μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται με τις Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις και με το HR. Επιπλέον περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες εταιρείες, το οποίο θα είναι ανάλογο με τις ανάγκες των επιχειρήσεων με στόχο την υλοποίηση διεθνοποίησης των επιχειρήσεων,

Συμμετέχοντες φορείς:  Αρχηγός εταίρος είναι το Arad Development Center (Ρουμανία), η Danmar Computers LLC (Πολωνία), η Grantxpert Consulting Limited (Κύπρος), E & D Knowledge Consulting LDA (Πορτογαλία), το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Ελλάδα) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (Λιθουανία). 

Αριθμός προγράμματος: 2018-1-RO01-KA204-049514

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS) - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πιστοποίηση του «ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως φορέας υποδοχής και αποστολής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS).

Το “ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” πιστοποιήθηκε ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, EVS) με σκοπό τη φιλοξενία εθελοντών μεγάλης διάρκειας (3 άτομα) και μικρής διάρκειας (1 άτομο). Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταξιδεύουν σε άλλα κράτη με σκοπό την άμισθη εθελοντική προσφορά συνδυάζοντας τη γνωριμία με νέα κράτη και διαφορετικές κουλτούρες συγχρόνως με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Διαβάστε Περισσότερα..

INNOVATIVE CURRICULUM FOR ADULT LEARNERS ON SOFT SKILLS

Διάρκεια: 01/09/2017 – 30/08/2019

Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Erasmus+ , KA2

“Ιnnovative curriculum for adult learners on soft skills - Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οριζοντίων δεξιοτήτων για ενήλικες εκπαιδευομένους”

Σκοπός:  Το πρόγραμμα ICARO έχει σαν σκοπό να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη άνεργων ενηλίκων εκπαιδευομένων μέσω ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε οριζόντιες δεξιότητες.  Το ICARO θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή η οποία θα προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και θα  επιχειρήσει να πιστοποιήσει τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μετά την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Επιπροσθέτως θα βελτιωθούν οι ικανότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μέσω ενός πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο θα παρακολουθήσουν ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του ICARO στους τελικούς χρήστες. 

Συμμετέχοντες φορείς: SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMATION DE LA REGION DE MURCIA (Οργανισμός Απασχόλησης και Κατάρτισης της Περιφέρειας της Μούρθια) - Ισπανία,  Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου - Ιρλανδία, Κοινωνικό Ταμείο Καινοτομίας - Λιθουανία, Τεχνικές Σχολές Αμβούργου - Γερμανία και Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Βέλγιο

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Icaro project πατώντας εδώ

Πρακτικά Σεμινάρια Ξηράς Δόμησης - Γυψοσανίδας

 

 

Απονομή των πρώτων πιστοποιητικών στους απόφοιτους της Σχολής Αρτοποιίας Κρήτης

 

 

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

70 χρόνια προσφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση - Δείτε το Βίντεο

 

 

Πολιτική Cookies