ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τι δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα για εσάς, τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών μας, την εγγραφή στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, τη χρήση του ιστοτόπου μας, ή ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Εφ’ όσον επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να συμμετέχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης του οργανισμού μας για την απόκτηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού δεξιοτήτων, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σας οι οποίες απαιτούνται για την πιστοποίηση σας:

  • Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό & κινητό τηλέφωνο, email.
  • Επάγγελμα, εταιρία όπου εργάζεσθε, άδεια εργασίας, δεδομένα εργασιακής κατάστασης, στοιχεία εργοδότριας εταιρίας.
  • Ονοματεπώνυμο πατρός, & μητρός, Ημερομηνία γέννησης, φύλο.
  • Στοιχεία ταυτοποίησης (πχ. Α.Δ.Τ., Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπείας)
  • Οικονομικά & Τραπεζικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κλπ).
  • Δεδομένα υγείας, όπως ενδεχομένως: ειδικές απαιτήσεις- κινητικές δυσκολίες, διανοητικές δυσκολίες, προβλήματα όρασης ή άλλες αναγκαίες πληροφορίες.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του φορέα μας (κατά μόνας ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς και ιδρύματα) και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς εσάς, την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την επεξεργασία των διδάκτρων και των πληρωμών, τον χειρισμό των δικτυακών μας τόπων και εφαρμογών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση και για λογαριασμό σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή κατόπιν της συγκατάθεσης σας.  Δεν πωλούμε ούτε γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών στους οποίους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματός σας στη διεύθυνση που υπάρχει στο τέλος της παρούσας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν διενεργούμε δοκιμασίες πιστοποιήσεων, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σας, ως εκτελούντες την Επεξεργασία, για λογαριασμό άλλων φορέων εκπαίδευσης (πχ. ACTA, i-Skills, Cambridge University). Στις περιπτώσεις αυτές, τηρούμε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς και για να επικοινωνούμε στο μέλλον μαζί σας και κοινοποιούμε τα δεδομένα σας στους εκάστοτε Υπεύθυνους Επεξεργασίας (πχ. ACTA, i-Skills, Cambridge University) για τη διενέργεια της πιστοποίησής σας.

Οι επιλογές σας σε θέματα μάρκετινγκ

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Σεβόμαστε τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα μάρκετινγκ.

Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς υπηρεσιών, ο Φορέας μας τηρεί τους κανόνες ιδιωτικότητας σχετικά με την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006), ο οποίος υπερισχύει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος. Δυνάμει της ανωτέρω διάταξης θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποκτήθηκαν νοµίµως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής μαζί σας, για την απευθείας προώθηση παρόµοιων προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή για την εξυπηρέτηση παρόµοιων σκοπών. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά τη διαφωνία σας σχετικά με τη συλλογή και χρησιµοποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας, επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση https://katartisi.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=558027878da00dec1468b1877&id=3d92fed6df&e=[UNIQID]&c=bd1fdbc389[UNIQID]&c=bd1fdbc389.

Διατήρηση των δεδομένων σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας και σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική και συναφείς διαδικασίες του Φορέα μας.

Αν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαφήμιση θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο έχουμε τη συγκατάθεσή σας. Εφόσον αποφασίσετε ν’ ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για άλλο σκοπό επεξεργασίας. Σε τέτοια περίπτωση θα διακόπτεται η διαφήμιση αλλά τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από τον Φορέα μας μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε σκοπού.

Διεθνείς διαβιβάσεις

Ο Φορέας μας δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο κατόπιν δικής σας επιθυμίας ή νομικής υποχρέωσης ενδέχεται να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σας σε φορείς Υπουργείων ή σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα. Καμία άλλη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σας δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

Προστασία

Ο Φορέας μας διαφυλάττει την εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί). Το προσωπικό μας δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και ο Φορέας μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τα Προσωπικά Δεδομένα σας από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητο σας. 

Ο Φορέας μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα σας. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το καθεστώς επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και να έχετε περιθώριο πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εκδήλωσης αντιρρήσεων, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων σας, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκείτε τα δικαιώματα σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.

Αλλαγές

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.katartisi.gr

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά 2810302600 είτε μέσω του ιστοτόπου της εταιρίας μας www.katartisi.gr .

Πολιτική Cookies