Τα επαγγελματικά περιγράμματα

Επαγγελματικά Περιγράμματα. Περί τίνος πρόκειται;pro

 Η έννοια του επαγγελματικού περιγράμματος είναι σχετικά νέα κι αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα πιστοποιείται το αντικείμενο εργασίας από δώ και πέρα.

 Το Επαγγελματικό Περίγραμμα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Τα επαγγελματικά περιγράμματα εισάγουν έτσι την έννοια των γνωσιακών παραμέτρων που συνθέτουν τοαντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το profil του επαγγέλματος και κυρίως του επαγγέλματος εκείνου που παρουσιάζει ζήτηση από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα επαγγελματικών προσόντων ή καλύτερα επαγγελματικών προδιαγραφών. Οι επαγγελματικές προδιαγραφές βασίζονται στην έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ικανότητας, όπου επαγγελματική ικανότητα θεωρείται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και προχωρώντας παραπέρα, και των αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα πρέπει να επιδεικνύει ένα άτομο στην εργασία του, ώστε να αποδίδει επαγγελματικά. Με λίγα λόγια αναφέρεται στην ολοκληρωμένη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (Γ' ΚΠΣ), προκηρύχθηκε η ανάπτυξη 55 επαγγελματικών περιγραμμάτων, ενώ με την νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) αναμένεται να αναπτυχθούν τουλάχιστον 135.

Με τον Νόμο 3369 /2005 που αφορά στη Συστηματοποίηση της Διά Βίου Μάθησης, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Συγκεκριμένα, «ως Επαγγελματικό Περίγραμμα, ορίζεται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές».

Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικού Περιγράμματος έχουν συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους απαραίτητα εκπροσωπούνται οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και στις οποίες εντάσσεται το προτεινόμενο επαγγελματικό περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω συνεργασίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή / και ειδικότητας ή / και του κλάδου.

Στην διαδικασία αυτή είναι επιτελικός ρόλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) δεδομένου ότι η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., του Ο.Ε.Ε.Κ., του Π.Α.Ε.Π. Α.Ε, των εργοδοτών και των εργαζομένων.

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς
Μόνιμος στόχος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές είναι η συνεργασία με τις εκπροσωπήσεις των μελών του Επιμελητηρίου με τα Σωματεία, τους Συνδέσμους και τους Εμπορικούς Συλλόγους. Τα θέματα που απασχολούν τις κλαδικές οργανώσεις είναι μεγάλα και χρειάζεται να καλλιεργούμε συνεχώς το κλίμα συνεργασίας είτε αυτό παρέχεται με την μορφή των συμβουλών είτε μέσω κατάρτισης.

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε ενεργά στην επιτυχή υλοποίηση του έργουΠεριφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης που χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης ανέπτυξε ένα φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο αφενός την ενίσχυση των τεχνολογικών – καινοτομικών επιδόσεων περιφερειακά και αφετέρου τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Κρήτη.
Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις του Πόλου Καινοτομίας Κρήτης:  

Δράση A7 Τίτλος «Κρητικός Αμπελώνας»
Θεματική Προτεραιότητα Βιοτεχνολογία
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, ΓΕΑ ΑΕ (Κτήμα Λυραράκη), N. Δουλουφάκης, Μ. Ταμιωλάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΟΙ Μηλιαράκη Οινοποιητική & Εμπορική Εταιρεία ΑΕ.
Στόχοι: Η δράση επικεντρώθηκε στην εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα Ολοκληρωμένης Οινολογίας και αποσκοπούσε αφενός στην εξυγίανση και την ανάπτυξη της Κρητικής Οινοποιητικής Παραγωγής, με έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων οίνων συνολικά  στην Περιφέρεια της Κρήτης, και αφετέρου σε μια οργανωμένη προσέγγιση του στρατηγικού marketing σε επίπεδο τελικού προϊόντος.
Μεθοδολογία: Κεντρική ενέργεια στην δράση αποτέλεσε η μοριακή ταυτοποίηση επιλεγμένων γηγενών ποικιλιών οινοστάφυλων όπως Κοτσυφάλι, Λιάτικο, Μαντιλάρι, Βιδιανό, Βιλάνα, Πλυτό, Μοσχάτο Σπίνας και Μοσχάτο Αλεξανδρείας. H επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκε και μέσω άλλων ενεργειών όπως μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης και πιστοποίησης των οινάμπελων κατά AGRO 2.1, 2.2 και EUREPGAP, η οινική αξιολόγηση ποικιλιών και κλώνων, η υλοποίησή μιας σειράς ενεργειών προβολής και προώθησης, κ.ά. Η οινική αξιολόγηση έγινε σε δύο επίπεδα: σε πρώτο επίπεδο πραγματοποιήθηκε μια αμπελογραφική ταξινόμηση και αξιολόγηση των κλώνων του κρητικού αμπελώνα, ενώ στο δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκαν μικροοινοποιήσεις από τους επιχειρηματικούς εταίρους της κοινοπραξίας. Τέλος, δημιουργήθηκε μια διαδικασία πιστοποίησης Κρητικού οίνου ανώτερης ποιότητας η οποία μακροπρόθεσμα στοχεύει να οδηγήσει στην παροχή σήματος ποιότητας.
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Όλες οι ενέργειες της δράσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών οινοστάφυλων αλλά κυρίως σε νέες μεθόδους οινικής αξιολόγησης των παραγόμενων Κρητικών οίνων, οι οποίες θα επιλύουν προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και οι οποίες θα ελεγχθούν και θα τυποποιηθούν, για να είναι έτοιμες προς χρήση.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από αμπελοκαλλιεργητές όσο και από οινοποιούς έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να παραχθούν οίνοι ανωτέρας ποιότητας από τη μια και από την άλλη να επιτευχθεί διαφοροποίηση (Diversification) και περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση των τελικών προϊόντων.

Δράση A8 Τίτλος «Ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης, ελέγχου και προώθησης ελαιολάδου»
Θεματική Προτεραιότητα Βιοτεχνολογία
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΕΘΙΑΓΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκωρόνου- Σφακίων,  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου
Στόχοι: Η δράση στόχευε στη δημιουργία και την προτυποποίηση εργαλείων για ένα ολοκληρωμένο συστήματος ταυτοποίησης, παρακολούθησης και προώθησης του κρητικού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά.
Μεθοδολογία: Ιχνηλασιμότητα ονομάζεται η ικανότητα να ιχνηλατίσει κανείς τα συστατικά ενός τροφίμου στην πηγή τους. Ιχνηλάτιση ενός συστατικού σημαίνει συσχετισμός με την παραγωγή και τον χώρο παραγωγής του ή τον αριθμό παρτίδας. Η ιχνηλασιμότητα αποσκοπεί στην ασφάλεια των τροφίμων, στο δίκαιο εμπόριο μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων και στην αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές
Η ταυτοποίηση αυτή θα αφορα τοσο τις εισροές στο φυτικο υλικο οσο και τις εκροες (ελαιολαδο).
Κατά τη διαδικασία αυτή έγινε η γενετική ταυτοποίηση του παραγόμενου από την Κρήτη ελαιολάδου με τη χρήση σύγχρονης μοριακής - γενετικής τεχνολογίας (τεχνολογία μοριακών δεικτών). Χρησιμοποιώντας δείγματα από διάφορες ποικιλίες και εφαρμόζοντας την τεχνολογία των παραπάνω μοριακών δεικτών έγινε δυνατό να διαχωριστούν οι ποικιλίες αυτές, δηλαδή να προκύψει ένα μοναδικό μοριακό αποτύπωμα για κάθε μια. Παράλληλα ολοκληρώθηκε μια ερευνητική προσπάθεια καταγραφής του χημικού αποτυπώματος του κρητικού ελαιολάδου. Μέσω της προσπάθειας αυτής δημιουργήθηκαν οι βάσεις  για την γεωγραφική και βοτανική του ταξινόμηση με στόχο τόσο την ανίχνευση περιπτώσεων νοθείας όσο και την μέτρηση της πραγματικής ηλικίας του ελαιολάδου.
Τέλος, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από χημικές αναλύσεις (συμβατικές και μη μέθοδοι) με τις μοριακές αναλύσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν παράλληλες τεχνικές οι οποίες γρήγορα θα μπορούν να αποφαίνονται για την ταυτότητα και την ποιότητα του Λαδιού. Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια καθιέρωσης της χρήσης σχεδίων διαχείρισης και διαδικασιών κατά τα Ελληνικά Πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EUREPGAP, για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την καλλιέργεια της ελιάς, με απώτερο στόχο την πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία, ασφαλή για τον καλλιεργητή και το περιβάλλον, με προϊόντα εγγυημένης ποιότητας για τον καταναλωτή.
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Πρακτικά οι αναμενόμενες εφαρμογές της συγκεκριμένης αναπτυξιακής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός ενός μοριακού προτύπου του Κρητικού ελαιόλαδου που θα το ξεχωρίζει από άλλα λάδια της αγοράς και η διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος μέσω της ανίχνευσης περιπτώσεων νοθείας και αναμίξεων του με κατώτερα ελαιόλαδα. Με τον τρόπο αυτό θα προστατευτεί η άριστη φήμη που έχει το Κρητικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές και θα ωφεληθούν οι Κρητικοί ελαιοπαραγωγοί από την καλύτερη αντιμετώπιση που θα έχει το προϊόν τους στο δίκτυο εμπορίας και διάθεσης. Στο μέλλον θα εξεταστεί η χρησιμότητα των δεικτών DNA στην ταυτοποίηση μονοποικιλιακών ελαίων και στην πιστοποίηση ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Δράση Α11 Τίτλος «Παροχή πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης»
Θεματική Προτεραιότητα Κοινωνία της Πληροφορίας
Συμμετέχοντες Φορείς: Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, KEK Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, TEI Κρήτης, Επιμελητήριο Λασιθίου, Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε), Ηλεκτροσυνεταιρική AEBE, Ραδιοφωνικός Σταθμός Super Radio, Τεχνετρόπια ΕΠΕ
Στόχοι: Η δράση αφορούσε στην παροχή πολλαπλών πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών με τη χρήση ενός ενοποιημένου δικτυακού περιβάλλοντος σύγκλισης ετερογενών τεχνολογιών. Στόχος ήταν να αξιοποιηθεί η δυνατότητα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη δημιουργία δικτύων κορμού που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση ενδιάμεσων κόμβων διανομής οι οποίοι θα προσφέρουν ταχεία πρόσβαση των πολιτών στις πολλαπλές υπηρεσίες του δικτύου.
Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του στόχου, πραγματοποιήθηκαν περιληπτικά οι ακόλουθες ενέργειες:
Σχεδιασμός και προσαρμογή γενικής αρχιτεκτονικής πρότυπου δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού έργου ATHENA IST FP6-507312.
Παροχή πολυμεσικών και Διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του προτεινόμενου δικτύου Εφαρμογές Τηλε-εκπαίδευσης μέσω δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου
Παροχή υπηρεσιών ψηφιακού ραδιοφώνου μέσω δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Εφαρμογές κατά απαίτηση πολυμεσικού περιεχομένου (Multimedia Home Platform, MHP)
Εκπόνηση πλάνου διείσδυσης ευρυζωνικής τηλεόρασης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης
Αποτελέσματα - Αποτίμηση: Η ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής του παρόντος δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης που μπορεί να υποστηρίζει μια σειρά διαδικτυακών εφαρμογών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ποικίλες ομάδες τελικών χρηστών. Το δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οικονομικών, πολιτισμικών, ερευνητικών και κοινωνικών φορέων για την παροχή νέων διαδραστικών υπηρεσιών ενημέρωσης και κατάρτισης προς τα μέλη τους ή τις ομάδες ενδιαφέροντός τους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οργανισμοί για την Απασχόληση
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για αναζήτηση εργασίας

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού http://www.asep.gr/

Ειδησεογραφικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση, Εργασία, Επιχειρηματικότητα http://www.diorismos.gr/ 

Καθημερινή εφημερίδα για την απασχόληση και την εκπαίδευση, Απασχόληση, Θέσεις Δημοσίου, Εκπαίδευση, Νομοθεσία, Ατζέντα, Οδηγός καριέρας http://www.proslipsis.gr/

Υπηρεσίες με βάση τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου που ξεκινάει την επαγγελματική του σταδιοδρομία ή αποφασίζει για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα http://jober.gr/

Δωρεάν αγγελίες για εύρεση εργασίας από το http://www.jobs.gr/

Γραφείο ευρέσεως εργασίας και προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη http://www.trustoffice.gr/ 

Ηλεκτρονικές αγγελίες για εύρεση εργασίας http://www.justjobs.gr/

Θέσεις εργασίας στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προκηρύξεις για θέσεις σε υπουργεία, δήμους και οργανισμούς,  ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και αποτελέσματα διαγωνισμών 

http://www.forthnet.gr/templates/portalhome.aspx?c=1

Site για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Προφίλ, υπηρεσίες & πληροφορίες. Νέες θέσεις εργασίας, βιογραφικά σημειώματα, αναζήτηση προσωπικού, μικρές αγγελίες http://www.skywalker.gr/

Δωρεάν αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο http://www.jobseeker.gr/

Ηλεκτρονική αγορά εργασίας http://www.intrajobs.com/

Μηχανή αναζήτησης για θέσεις εργασίας http://www.careerjet.gr/

 

Η σχολή μας προσφέρει προς ενοικίαση αίθουσες διδασκαλίας και εκδηλώσεων χωρητικότητας 20-30 ατόμων.

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με:

 1. Προβολέα
 2. Μεγάλη οθόνη προβολής
 3. Υπολογιστή εισηγητή εφοδιασμένο με MS Windows και MS Office και πρόσβαση στο διαδίκτυο
 4. Ασύρματη δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi για τους συμμετέχοντες.
 5. Δείκτη λέιζερ
 6. Μεγάλους πίνακες σημειώσεων


Επιπλέον είναι διαθέσιμες προς ενοικίαση αίθουσες πληροφορικής εξοπλισμένες με:

 1. 21 υπολογιστές με:
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office (2010)
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 2. Προβολέα με μεγάλη οθόνη προβολής
 3. Υπολογιστή εισηγητή εφοδιασμένο με MS Windows και MS Office και πρόσβαση στο διαδίκτυο
 4. Ασύρματη δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi για τους συμμετέχοντες.
 5. Δείκτη λέιζερ
 6. Μεγάλο πίνακα σημειώσεων

enikoiasi aithousas didaskalias pc 4s

Επίσης παρέχεται:

 1. Επιμελητής που διαχειρίζεται, επιμελείται και εποπτεύει τους χώρους και τον εξοπλισμό
 2. Coffee break - που περιλαμβάνει καφέ, ζεστή σοκολάτα, τσάι, χυμό πορτοκάλι, νερό και μπισκότα (40€ + ΦΠΑ ανά αίθουσα)
 3. Δωρεάν χώρο στάθμευσης
 4. Εκτυπωτή – Φωτοτυπικό μηχάνημα

Τοποθεσία:

 

Κόστος:

Το κόστος ενοικίασης είναι 200€ + ΦΠΑ ανά αίθουσα συν το κόστος του επιμελητή όπου διαμορφώνεται ανάλογα με την διάρκεια της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ιστοσελίδα: www.katartisi.gr, από τις 9:00 έως 2:30 μ.μ. Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302730.

Δείτε φωτογραφίες όλων των διαθέσιμων αιθουσών

Είσοδος:

eisodos kek texnikes sxoles avli

eisodos kek texnikes sxoles porta

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

0 10 

Γραμματεία:

grammateia kek texnikes sxoles

Αίθουσα 1:

aithousa 1 kek texnikes sxoles 11

1 1

Αίθουσα 2:

aithousa 2 kek texnikes sxoles 2

2 1

Αίθουσα 3:

aithousa 3 kek texnikes sxoles 4

3 1

Αίθουσα 4:

aithousa 4 kek texnikes sxoles 3

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 5:

aithousa 5 kek texnikes sxoles 2

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 6:

aithousa 6 kek texnikes sxoles 3

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 7:

aithousa 7 kek texnikes sxoles 5

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα 8:

aithousa 8 kek texnikes sxoles 2

4 5

4 5

Αίθουσα 9:

aithousa 9 a kek texnikes sxoles

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

Αίθουσα συνεδριάσεων:

4 5

4 5

4 5

Εργαστήριο Ηλεκτροσυγκολλητών:

4 5

4 5

4 5

4 5

Δραστηριότητες του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές

Συμμετοχή σε προγράμματα
Το κύριο βάρος των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των θεμάτων στήριξης των επιχειρήσεων και η κατάρτιση είναι κατά κύριο λόγο αντικείμενο του ΚΕΚ Τεχνικών Σχολών. Το έργο τους σε επίπεδο κατάρτισης αλλά και στήριξης μεμονωμένων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά μεγάλο. Η κατάρτιση των ανέργων, είναι γεγονός που το αποδεικνύουν τα μεγάλης διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα τόσο από το Υπουργείο Απασχόλησης, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον ΕΟΜΜΕΧ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Ενδιάμεσο Φορέα Αναπτυξιακή Κρήτης, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης που υλοποιήθηκαν.

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει διαμορφώσει ένα ευρύ πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενης κατάρτισης που βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Τα σεμινάρια αυτά είναι κατά βάση εξειδικευμένα διαδραστικά (interactive) και απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και ήδη το τρίτο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εφαρμογή του κονδυλίου 0,45% του ΛΑΕΚ, εκτιμάται πως οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην συμμετοχή των στελεχών τους στα σεμινάρια που υλοποιούμε.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει προετοιμάσει και υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας LEONARDO DA VINCI. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ενεργά δράσεις και πολιτικές που αφορούν στη δια βίου κατάρτιση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης υποστηρίζει καινοτομικές διακρατικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή ένταξη μιας σειράς ομάδων (με έμφαση στους ανέργους, σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, σε φοιτητές και σπουδαστές κ.τ.λ.) στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευρύτερα κοινωνία και επίσης μπορεί να συνδέεται έμμεσα και με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν παρεμφερείς στόχους, όπως Socrates και Youth.

Μπορείτε να δείτε τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα πατώντας εδώ.

Διακρατικά Προγράμματα

Leonardo Da Vinci «Entrepreneurship Enhancement and Reinforcement»-ENTER.

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Έργο Leonardo Da Vinci «Entrepreneurship Enhancement and Reinforcement»-ENTER. Συντονιστής του έργου είναι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Μάια, στην Πορτογαλία (Tecmaia, Parque de Cienca e Tecnologia da Maia S.A.), ενώ συμμετέχουν κι άλλοι φορείς από την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μέσω της κατάρτισης νέων επιχειρηματιών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η εφαρμογή ενός κοινού μοντέλου κατάρτισης και συμβουλευτικής τουλάχιστον 10 επιχειρηματιών για καθεμία από τις χώρες που συμμετέχουν σε θεματικά πεδία όπως Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων και περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων, προσομοίωση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος κ.ά.. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι καθηγητές από ακαδημαϊκά - ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρηματίες- επαγγελματίες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

 • Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός βιώσιμου μοντέλου κατάρτισης και συμβουλευτικής νέων επιχειρηματιών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
 • Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για αύξηση του αριθμού των νέο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων
 • Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στη ίδρυση των νέων επιχειρήσεων
 • Η σύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων με τους επιχειρηματικούς φορείς

Αποτελέσματα και προϊόντα του έργου:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εκπαίδευση επιχειρηματιών
 • Ανάπτυξη περιεχομένου και μεθοδολογίας για κατάρτιση επιχειρηματιών
 • Περίπου 40 επιχειρηματικά σχέδια από τις 4 συμμετέχουσες χώρες

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ENTER μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο:
http://www.enter-project.eu/

Ευρωπαϊκό Εικονικό Επιχειρησιακό Κέντρο (European Virtual Enterprise Center - EVEC)

Το Ευρωπαϊκό Εικονικό Επιχειρησιακό Κέντρο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους, σπουδαστές, νέους επιχειρηματίες και όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών αμφίδρομων σχέσεων με όλες τις επωφελούμενες ομάδες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από προγράμματα κατάρτισης προς όλες τις ομάδες στόχου έτσι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους μικρο-περιβάλλον και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία και επιχειρηματική αντίληψη. Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του έργου θα προωθηθεί η γνώση για μια ορθή επιχειρηματική αντίληψη ενώ παράλληλα θα δοθούν ποικίλες ιδέες και καλές πρακτικές για να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.τ.λ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) μεγάλους Άξονες Δράσης:

 1. Την ομάδα κατάρτισης και πληροφοριών που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης για να βοηθήσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές.
 2. Την ομάδα χρηματοδότησης για νέα ξεκινήματα επιχειρήσεων που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης γύρω από τη χρηματοδότηση, τις ικανότητες παρουσίασης, τα επιχειρησιακά σχέδια και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλ. ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. Την ομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου που θα παραγάγει τα αντικείμενα εκμάθησης, τα οποία θα βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο για να εξαγάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

FORSIMPAD - Formalisation des savoirs implicites par une approche de la didactique professionnelle”

Το πρόγραμμα συνίσταται στην διαμόρφωση της εργασιακής γνώσης μέσα από μια προσπέλαση του επαγγελματία εκπαιδευτή ανεξάρτητα το θεωρητικό πεδίο εξειδίκευσής του. Οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και οι σύμβουλοι (ιδεατές ομάδες στόχου) αναζητούν τρόπους διαχείρισης της γνώσης στην επιχείρηση μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπινων στοιχείων συμπεριφοράς αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Προκειμένου να τυποποιήσουν, να κεφαλαιοποιήσουν και να διαβιβάσουν τη γνώση για να αναπτυχθούν οι τεχνικές ικανότητες, πρέπει με κάθε τρόπο να βελτιωθεί η συμμετοχή των ατόμων στις εξελίξεις των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί έτσι μια καλύτερη διαχείριση της καταλληλότητας τους-διαθεσιμότητάς τους για απασχόλησή. Για να προσεγγίσουμε αυτήν την διαδικασία, είναι απαραίτητο να εργαστούμε στις αντιπροσωπεύσεις της πραγματικότητας για να καταστήσουμε πιθανό σε όλους τους δράστες να ενεργήσουν ανάλογα και με τον καταλληλότερο ενδο-επιχειρησιακό ρόλο. Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα είναι η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Επωφελούμενες ομάδες – ομάδες στόχου του παραπάνω έργου θεωρούνται: οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτές, οι εργοδότες επιχειρήσεων, οι νέοι επιχειρηματίες, οι φοιτητές – σπουδαστές κ.τ.λ.

Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions (INNCENT)

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο πρόγραμμα «Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions» (INNCENT). Το πρόγραμμα κατατέθηκε από την Κυβέρνηση των Κανάριων Νήσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (European Social Fund Regulation – “Innovative Approaches to the Management of Change\'. Call for Proposals VP / 2003 / 21). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εισαγωγή/ προσαρμογή απομακρυσμένων περιοχών (π.χ. νησιωτικών) στην Οικονομία της Γνώσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της απασχόλησης σε τομείς της οικονομίας της γνώσης.

Electronic Authentication of E-learning

Το πρόγραμμα Electronic Authentication of E-learning, ένα πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται γρήγορα.

Το πρόγραμμα Enlarge – Semes:

Η συνεισφορά του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές στο έργο, πέραν από το ότι υλοποίησε αυτόνομα δικό του οικονομικό και φυσικό αντικείμενο αφορούσε και την συνολική διαχείριση του προγράμματος και συγκεκριμένα την παρακολούθηση του έργου, τον έλεγχο των δαπανών και την εκπόνηση των εκθέσεων προόδου. Στόχος του Έργου ήταν να οργανώσει ένα ευέλικτο δίκτυο προετοιμασίας, εκπαίδευσης και μάθησης ανάμεσα στις τρεις Ελληνικές Περιφέρειες, έχοντας προβλέψει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς από δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά εργαζόμενους και εργοδότες.
Το ΚΕΚ ξεκίνησε τη δραστηριότητα του προγράμματος SEMES διοργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων, των τοπικών φορέων και των εργαζομένων, στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα προκύψουν μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει προετοιμάσει και υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας LEONARDO DA VINCI. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ενεργά δράσεις και πολιτικές που αφορούν στη δια βίου κατάρτιση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης υποστηρίζει καινοτομικές διακρατικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή ένταξη μιας σειράς ομάδων (με έμφαση στους ανέργους, σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, σε φοιτητές και σπουδαστές κ.τ.λ.) στην αγορά εργασίας αλλά και στην ευρύτερα κοινωνία και επίσης μπορεί να συνδέεται έμμεσα και με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν παρεμφερείς στόχους, όπως Socrates και Youth.

Ευρωπαϊκό Εικονικό Επιχειρησιακό Κέντρο (European Virtual Enterprise Center - EVEC)

Για επιχειρηματίες, εργαζόμενους, σπουδαστές, νέους επιχειρηματίες και όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Στόχοι του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών αμφίδρομων σχέσεων με όλες τις επωφελούμενες ομάδες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς από προγράμματα κατάρτισης προς όλες τις ομάδες στόχου έτσι ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους μικρο-περιβάλλον και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία και επιχειρηματική αντίληψη. Μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του έργου θα προωθηθεί η γνώση για μια ορθή επιχειρηματική αντίληψη ενώ παράλληλα θα δοθούν ποικίλες ιδέες και καλές πρακτικές για να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.τ.λ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) μεγάλους Άξονες Δράσης:

 1. Την ομάδα κατάρτισης και πληροφοριών που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης για να βοηθήσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές.
 2. Την ομάδα χρηματοδότησης για νέα ξεκινήματα επιχειρήσεων που θα αναπτύξει και θα παραγάγει τους στόχους εκμάθησης γύρω από τη χρηματοδότηση, τις ικανότητες παρουσίασης, τα επιχειρησιακά σχέδια και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλ. ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. Την ομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου που θα παραγάγει τα αντικείμενα εκμάθησης, τα οποία θα βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις για να εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο για να εξαγάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

FORSIMPAD - Formalisation des savoirs implicites par une approche de la didactique professionnelle”

Το πρόγραμμα συνίσταται στην διαμόρφωση της εργασιακής γνώσης μέσα από μια προσπέλαση του επαγγελματία εκπαιδευτή ανεξάρτητα το θεωρητικό πεδίο εξειδίκευσής του. Οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές και οι σύμβουλοι (ιδεατές ομάδες στόχου) αναζητούν τρόπους διαχείρισης της γνώσης στην επιχείρηση μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπινων στοιχείων συμπεριφοράς αλλά ταυτόχρονα και στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης. Προκειμένου να τυποποιήσουν, να κεφαλαιοποιήσουν και να διαβιβάσουν τη γνώση για να αναπτυχθούν οι τεχνικές ικανότητες, πρέπει με κάθε τρόπο να βελτιωθεί η συμμετοχή των ατόμων στις εξελίξεις των επιχειρήσεων και να εξασφαλιστεί έτσι μια καλύτερη διαχείριση της καταλληλότητας τους-διαθεσιμότητάς τους για απασχόλησή. Για να προσεγγίσουμε αυτήν την διαδικασία, είναι απαραίτητο να εργαστούμε στις αντιπροσωπεύσεις της πραγματικότητας για να καταστήσουμε πιθανό σε όλους τους δράστες να ενεργήσουν ανάλογα και με τον καταλληλότερο ενδο-επιχειρησιακό ρόλο. Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα είναι η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Επωφελούμενες ομάδες – ομάδες στόχου του παραπάνω έργου θεωρούνται: οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτές, οι εργοδότες επιχειρήσεων, οι νέοι επιχειρηματίες, οι φοιτητές – σπουδαστές κ.τ.λ.

Πρόγραμμα “Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions” (INNCENT)

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο πρόγραμμα «Innovative Network to structure learning and to interchange knowledge between Insular and Central European regions» (INNCENT). Το πρόγραμμα κατατέθηκε από την Κυβέρνηση των Κανάριων Νήσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (European Social Fund Regulation – “Innovative Approaches to the Management of Change\'. Call for Proposals VP / 2003 / 21). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την εισαγωγή/ προσαρμογή απομακρυσμένων περιοχών (π.χ. νησιωτικών) στην Οικονομία της Γνώσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της απασχόλησης σε τομείς της οικονομίας της γνώσης.

Electronic Authentication of E-learning, ένα πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και την αξιολόγηση, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η χρήση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται γρήγορα.

Το πρόγραμμα Enlarge – Semes:

Η συνεισφορά του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές στο έργο, πέραν από το ότι υλοποίησε αυτόνομα δικό του οικονομικό και φυσικό αντικείμενο αφορούσε και την συνολική διαχείριση του προγράμματος και συγκεκριμένα την παρακολούθηση του έργου, τον έλεγχο των δαπανών και την εκπόνηση των εκθέσεων προόδου. Στόχος του Έργου ήταν να οργανώσει ένα ευέλικτο δίκτυο προετοιμασίας, εκπαίδευσης και μάθησης ανάμεσα στις τρεις Ελληνικές Περιφέρειες, έχοντας προβλέψει το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας σειράς από δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά εργαζόμενους και εργοδότες. Το ΚΕΚ ξεκίνησε τη δραστηριότητα του προγράμματος SEMES διοργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων, των τοπικών φορέων και των εργαζομένων, στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που θα προκύψουν μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσία εξ'αποστάσεως μάθησης.

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου με χαρά σας καλούν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας/ τηλεκατάρτισης, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών μάθησης συμπολιτών μας σε απομακρυσμένες περιοχές, με πιεσμένο ωράριο και αδυναμία μετακίνησης αλλά και όσων επιθυμούν να καταρτιστούν από περιβάλλον το οποίο εκείνοι θα επιλέξουν όπως πχ. το σπίτι, το γραφείο, βιβλιοθήκη κλπ.

Ακολουθώντας τις ανάγκες των καιρών μας και πάντοτε στοχεύοντας στην πρωτοπορία στην κατάρτιση, τα ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου προχωρούν ένα βήμα παραπέρα από τις καθιερωμένες μορφές μάθησης και με βάση τα πρότυπα μοντέρνων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσκαλούν το κοινό να συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων τεχνικών κατάρτισης όπως είναι η εξ’ αποστάσεως κατάρτιση ή αλλιώς τηλεκατάρτιση.

Μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: elearn.katartisi.gr και web.katartisi.gr

Δυνατότητες πλατφόρμας τηλεκατάρτισης:

 1. Παρακολούθηση σεμιναρίου με χρήση σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης
 2. Άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, κ.α.).
 3. Άμεση αλληλεπίδραση με τον εισηγητή και υποβολή ερωτήσεων μέσω μικροφώνου ή chat.
 4. Μαγνητοσκόπιση εισήγησης.

Επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω υπολογιστή, tablet ή Smartphone αρκεί να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Για την αποτελεσματικότητερη παρακολούθηση της εισήγησης συνίσταται η χρήση υπολογιστή με εγκατεστημένη εφαρμογή ανάγνωσης pdf (π.χ. Adobe Reader).

Ιστορικό του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες της εκπαίδευσης ειδικευμένων τεχνιτών ανέλαβε την πρωτοβουλία ιδρύσεως και λειτουργίας των Τεχνικών Σχολών Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οι Τεχνικές Σχολές Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ιδρύθηκαν το 1950 με την απόφαση 28531/24-2-1950 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθ. 45/11-3-1950.
Λειτουργούσαν ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός ήταν η κατάρτιση ειδικευμένων τεχνιτών για τις ανάγκες των σημαντικότερων κλάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, των διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών του κράτους και γενικότερα για την πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της πόλης του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Σχολών κάλυπταν 12.000 τ.μ. με ακάλυπτο οικόπεδο 16.000 τ.μ. Λειτουργούσαν αρχικώς οι εξής ειδικότητες:tmima.diakosmitwn•  Έτος 1956 Μέση Τεχνική Εκπαίδευση (εργοδηγών).
•   Έτος 1965 Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών.

Υπήρχαν 4 εργαστήρια: Ηλεκτροτεχνείο, Μηχανουργείο, Ξυλουργείο και Ηλεκτρονικό, πλήρως εξοπλισμένα.Το έτος 1967 είχαν εκπαιδευτεί 1.150 σπουδαστές. Από το έτος 1968 άρχισε η μείωση των σπουδαστών εξαιτίας της ίδρυσης των δημόσιων τεχνικών σχολών στο Ηράκλειο και στην Νεάπολη Λασιθίου.Μετά την ψήφιση του νόμου 576/77 καταργήθηκαν οι Κατώτερες και Μέσες Σχολές Εργοδηγών, και έτσι οι Τεχνικές Σχολές σταμάτησαν σταδιακά τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Στη συνέχεια, με τον νόμο 1268/82 καταργήθηκε και η Ανωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών.ilektroniko.ergastirio Οι Τεχνικές Σχολές το έτος 1978 παραχώρησαν μέρος αιθουσών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να λειτουργήσει στην πόλη του Ηρακλείου η Φυσικομαθηματική Σχολή. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι από το 1978 έως το 1985 είχαν παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν, κάτι που αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του κοινωνικού συνόλου του νησιού. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι Τεχνικές Σχολές γνώρισαν μεγάλη αίγλη, λειτουργώντας ως Μέσες και Ανώτερες Σχολές και είχαν εκπαιδεύσει χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του Ηρακλείου. Από το 1950 μέχρι το 1985 οπότε και σταμάτησε το άμεσο εκπαιδευτικό τους έργο, παρείχαν κατάρτιση σε 14.000 περίπου επαγγελματίες.Από το έτος 1987 έως σήμερα οι Τεχνικές Σχολές ενοικίασαν το σημαντικό τμήμα των στεγασμένων χώρων τους στο 3ο Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου. Το 1992, ξεκίνησε και πάλι η δραστηριοποίησή τους, με έμφαση στην άτυπη συνεχιζόμενη κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 15.000 επιχειρήσεων-μελών (και των εργαζομένων τους) του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν σε μικρό σχετικά βαθμό επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΠΕΠ Κρήτης και το Ε.Κ.Τ. Το έτος 1995 δημιουργήθηκε από τις Τεχνικές Σχολές Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις Αποφάσεις 115373/11-11-94 και 115372/11-11-94 του Υπουργού Εργασίας και ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 8/2/95 τόσο για τη δημιουργία του Κ.Ε.Κ. όσο και για την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του Οργανισμού, με βάση τον οποίο λειτουργούν οι Τεχνικές Σχολές από το 1970, έτσι ώστε να πληρούν με ακρίβεια τις προϋποθέσεις για να πιστοποιηθούν ως Κ.Ε.Κ. Οι Τεχνικές Σχολές έλαβαν το 1995 προσωρινή πιστοποίηση ως Κ.Ε.Κ., με αριθμό 4001. ergastirio.mixanourgwnΤο 1998, στα πλαίσια των προκηρύξεων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων δεν έλαβαν πιστοποίηση, εξακολούθησαν όμως να σχεδιάζουν, και να υλοποιούν ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις ημερίδες και διεθνείς επαφές και σχέσεις με άλλα Επιμελητήρια και Φορείς για το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ειδικά στον τομέα της κατάρτισης είναι εξαιρετική η προσφορά τους, με υλοποιημένες περίπου 205.000 ανθρωποώρες κατάρτισης από το 1992.

Ανακοινώσεις

 • Γραμματειακή υποστήριξη IΙΕΚ +

  Περισσότερα..
 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ +

  Περισσότερα..
 • Υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων +

  Περισσότερα..
 • Υπεύθυνος πληροφορικής, digital media και διαδικτυακής ανάπτυξης +

  Περισσότερα..
 • Τριήμερη δια ζώσης εκπαίδευσης διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Youth Capacity +

  Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies