Τι είναι επιχειρηματικότητα; 

business dexterityΠολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την επιχειρηματικότητα και από ότι φαίνεται, όχι άδικα, αφού σε αυτήν έχουν εναποτεθεί οι ελπίδες για την αύξηση των θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια του εισοδήματος των πολιτών. Επιχειρηματικότητα είναι η δραστηριότητα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, εισαγωγής νέων προϊόντων και τεχνολογικών νεωτερισμών και γενικώς η ανάληψη των κινδύνων που συνεπάγεται η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών προς όφελος τόσο του ατόμου που επιχειρεί όσο και του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντός του. 

Ειδικότερα είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την κοινωνία), με την αφιέρωση του απαραίτητου χρόνου και προσπάθειας, και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών κινδύνων, που λαμβάνει τις προκύπτουσες ανταμοιβές (οικονομικές, ψυχολογικές). 

Εννοούμε ακόμα τη δεξιότητα της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό. 

Το 5,8% του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας, που υπολογίζεται σε 390.000 άτομα μεταξύ 18 και 64 ετών, είχαν το 2004 επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αφορούσε είτε τη διοίκηση/ιδιοκτησία μιας νέας επιχείρησης, είτε τις διαδικασίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Με βάση τον μέσο όρο των ατόμων που δραστηριοποιήθηκαν, ο συνολικός αριθμός των νέων εγχειρημάτων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα το 2004 εκτιμάται σε περίπου 108 χιλιάδες.

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

planΤο επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα απαραίτητο κείμενο, ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις, γιατί αφενός επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση της εφικτότητας της επιχειρηματικής ιδέας από εμπορική, οικονομική και χρηματοδοτική σκοπιά, αφετέρου προσφέρει στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφει λεπτομερώς τους σκοπούς, τους στόχους και τις προοπτικές της επιχείρησης, περιγράφει την αγορά, τα προϊόντα, τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τη στρατηγική, τους ανθρώπους, τις οικονομικές δυνατότητες, κατανέμει αρμοδιότητες και λειτουργίες και προσδιορίζει τέλος το χρόνο και το κόστος της κάθε ενέργειας. Αποτελεί συνεπώς ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο για την παρουσίαση της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα υποψήφιο συνεργάτη ή ένα υποψήφιο χρηματοδότη.

Η συγγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη σε καθοριστικές για την επιχείρησή στιγμές όπως είναι η περίπτωση δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης, η αναζήτηση ενός νέου μετόχου, η υποστήριξη αιτήματος τραπεζικού δανείου ή επιχορήγησης από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και στην περίπτωση πώλησης της επιχείρησής.

Η προετοιμασία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, αφού προϋποθέτει μελέτη της αγοράς, των ανταγωνιστών, των πελατών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης. Θα πρέπει επομένως να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναμικό και να απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα:

 • Πού βρίσκεται η επιχείρηση;
 • Πού θέλει να πάει;
 • Πώς θα πάει;

 

Γράψτε τις μικτές αποδοχές των εργαζομένων στο ΙΚΑ για το έτος 2015 ( €)
Υπολογίστε τις μικτές αποδοχές των εργαζομένων στο ΙΚΑ για το έτος 2016 ( €)
Γράψτε το ποσό του ΛΑΕΚ 0.24% που εκμεταλευτήκατε στο προηγούμενο οικονομικό έτος (2015)
Συνολικό Ποσό Επιδότησης για το 2016 :  

Τι Είναι το ΑΣΕΠ 

asep001Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο εξοπλιστεί με ειδικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Το ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Έχει εθνική εμβέλεια δράσης και διαθέτει αρμοδιότητα κανονιστική, αρμοδιότητα ελεγκτική της νομιμότητας των πράξεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και περιορισμένη κυρωτική αρμοδιότητα. Κατά τη δεκαπενταετή λειτουργία του πέτυχε να εκπληρώσει με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση. 

Στις κύριες αρμοδιότητες του σώματος περιλαμβάνονται: 

 • η επιλογή του τακτικού προσωπικού στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα,
 • ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που διεξάγουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και,
 • ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με ιδιότητα ανακριτικού υπαλλήλου. 

asep002Το ΑΣΕΠ για την επιλογή προσωπικού οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγεται συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις ή test ή συνέντευξη. Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994 (νόμος Πεπονή). 

Κάθε χρόνο το ΑΣΕΠ εκδίδει κατά μέσο όρο 30 προκηρύξεις για 6.000 θέσεις και λαμβάνει 350.000 αιτήσεις συμμετοχής. Ελέγχει τις διαδικασίες διαγωνισμών φορέων για την πλήρωση 3.000 θέσεων τακτικού προσωπικού και 30.000 εποχικού προσωπικού. Εκδικάζει 5.000 ενστάσεις υποψηφίων, 350 αντιρρήσεις και αιτήσεις θεραπείας και προβαίνει σε 1.000 αναπληρώσεις διοριστέων, ενώ τα συλλογικά όργανα του ΑΣΕΠ εκδίδουν 2.000 αποφάσεις. Το ΑΣΕΠ έχει επιπλέον την ευθύνη για τον έλεγχο 75.000 περίπου συμβασιούχων των οποίων η σχέση εργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 164/2004, θα μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Συγκρότηση 

Το ΑΣΕΠ αποτελείται από 24 μέλη (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι, 21 Σύμβουλοι). Τα μέλη του είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. 

Αρμοδιότητες 

Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες: 

 • Την επιλογή του μόνιμου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα.
 • Τον έλεγχο φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την επιλογή μόνιμου και εποχιακού προσωπικού.
 • Τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους εκπαιδευτικούς.
 • Τον καταλογισμό στους υπευθύνους του συνόλου των αποδοχών του παρανόμως απασχοληθέντος προσωπικού.
 • Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2-3 του Συντάγματος για την πρόσληψη συμβασιούχων.
 • Την κλήση των εκπροσώπων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων για παροχή οδηγιών ώστε να τηρούνται ενιαίες αρχές σε θέματα αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ.
 • Τον έλεγχο της κατάταξης σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του δημόσιου και Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου.
 • Τον έλεγχο της κατάταξης σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις υπαλλήλων πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας, εμφανούς ή μη, ορισμένου χρόνου. 

Η ενημέρωση του κοινού 

Μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνεται η ενημέρωση του κοινού. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ βρίσκεται στην διεύθυνση Πουλίου 6, Αθήνα - Τ.Κ. 11510 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 07.30 έως 15.00 και κάθε Σάββατο από 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. 

Το κοινό μπορεί να ζητήσει πληροφορίες στα τηλέφωνα : 

 • 213.13.19.100 - Ειδικές Πληροφορίες (εργάσιμες ημέρες 08.00 με 14:00, κάθε Σάββατο 09:00 με 14.00).
 • 213.13.19.200 - Αυτόματοι τηλεφωνητές όλο το 24ωρο, που ανακοινώνουν εκδόσεις προκηρύξεων και αποτελεσμάτων.
 • 213.13.19.187 - Τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ). 

Υπάρχει επίσης και το Αποκεντρωμένο Τμήμα ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θέρμη, Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310-474600, ΦΑΞ : 2310-474621 

Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr), που παρουσιάζει επισκεψιμότητα της τάξεως των 500.000 επισκέψεων το μήνα με αυξητική τάση και κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των δικτυακών τόπων των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών. 

Σχετική Νομοθεσία 

 • Νόμος 3320/2005 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίου και ΟΤΑ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3320 2005
 • Νόμος 3260/2004 Ρυθμίσεις στο σύστημα προσλήψεων και Θέματα διοίκησης Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3260-2004
 • Νόμος 3051/2002 Προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 3051-2002
 • Νόμος 2190/1994 Προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ Συνοδευτικό αρχείο: Νόμος 2190-1994

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εθνική Νομοθεσία 
Νόμος 3488/2006 (ΦΕΚ 191/11-9-06) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

Ν. 3250/2004(ΦΕΚ 124/Α/2004) με τον οποίο επεκτάθηκε η μερική απασχόληση στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.

N. 3227/2004(ΦΕΚ 31/ Α/9-2-2004) για τα "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις"

Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων» σε εναρμόνιση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ και σε τροποποίηση του Π.Δ 176/1997. Ν. 1414/84(ΦΕΚ 25/Α/2-2-1984) για την εφαρμογή της Ισότητας των δύο φύλων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της ΕΟΚ

Ν.1483/1984(ΦΕΚ 153/Α/8-10-1984), όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με Π.Δ. 193/1998(ΦΕΚ 84/Α/6-5-1988) καθώς και ο Ν. 2639/1998(ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις,

Ν. 3064/2002(ΦΕΚ 248/Α/15-10-2002),ο οποίος ρυθμίζει την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Ειδικότερα με το νόμο αυτό: N. 3029/2002(ΦΕΚ160/Α/11-7-2002) με τον οποίο εκσυγχρονίστηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς και καταργήθηκε κάθε υφιστάμενη διαφοροποίηση λόγω φύλου στη συνταξιοδοτική προστασία.

N. 3089/2000(ΦΕΚ 327/Α/2002) για την "ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή", με τον οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη τεχνητή γονιμοποίηση και επιτρέπεται και στην άγαμη να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο. Με τον νέο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ.) δεν υφίσταται πλέον καμία διάκριση λόγω φύλου στα μέλη της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία δικαιούνται φροντίδας υγείας σε βάρος του ΟΠΑΔ (ΦΕΚ 213/ Β/17-2-2005).

Ν. 3454/2006(ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επεκτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά δικαιώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά.

Η επιχειρηματκή Ιδέα 

ideaΗ κάθε επιχείρηση οφείλει την ύπαρξή της σε μια επιχειρηματική ιδέα. Η πορεία και η βιωσιμότητά της είναι και αυτό αποτέλεσμα εφαρμογής επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με την ίδρυσή της, αλλά με την μετέπειτα πορεία της. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματική ιδέα και μάλιστα η καινοτόμα ιδέα είναι η αρχή της επιτυχίας της επιχείρησης, είναι ο μοχλός εκκίνησής της χωρίς να μπορεί να έχει συμμετοχή στο τελικό επιδιωκόμενο σκοπό της επιχείρησης. Η καινοτόμα βεβαίως ιδέα δεν έχει το αποκλειστικό προνόμιο στην επιτυχία, είναι ένας από το πλήθος των συντελεστών της. 

Είναι προφανές ότι η επιχειρηματική ιδέα οφείλει να είναι υπαρκτή σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης, στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, στη χάραξη της στρατηγικής, στο μοντέλο διοίκησης, στη φυσιολογική λειτουργία, στην αναδιοργάνωση, στη διάσωση ακόμη και στην τελική παύση της επιχείρησης. 

Είναι επίσης προφανές ότι η κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να ταιριάζει με τις ικανότητες, τα προσόντα και τις οικονομικές δυνατότητες του υποψήφιου επιχειρηματία. 

Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο, εμείς οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα πρέπει να: 

 • Διερευνήσουμε τις ικανότητες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας
 • Διερευνήσουμε τα κίνητρα και την αφοσίωση στην συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα
 • Αποσαφηνίσουμε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας
 • Εκτιμήσουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
 • Αυτοαξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά μας ως υποψήφιου επιχειρηματία 

Αυτό βεβαίως είναι η βασική προϋπόθεση, δεδομένου ότι Θα πρέπει επιπλέον να αποσαφηνίσουμε αν: 

 • Είναι καλά επεξεργασμένη η επιχειρηματική ιδέα;
 • Γίνεται αντιληπτή από τους τρίτους;
 • Είναι ώριμη;
 • Τι νέο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρει η νέα επιχειρηματική ιδέα;
 • Ποια αγορά καλύπτει;
 • Σε ποιόν απευθύνεται;
 • Υπάρχει στοιχείο καινοτομίας ή πρωτοπορίας
 • Είναι συμβατή με τις ικανότητες τους στόχους και τις επιδιώξεις μας;
 • Ταιριάζει με το προφίλ μας;
 • Προϋποθέτει συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας από την πλευρά μας, και αν ναι, ποίο; 

Προκειμένου να ισχυροποιήσουμε αλλά και να οριστικοποιήσουμε την απόφασή μας για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας, οφείλουμε: 

 • Να απαντήσουμε αν όντως η ιδέα αυτή ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή ανθρώπινη ανάγκη ή επιθυμία, διαφορετικά θα πρέπει να την απορρίψουμε
 • Να διαμορφώσουμε μια πρώτη γνώμη για το κόστος επένδυσης
 • Να αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους χρηματο-οικονομικούς πόρους αλλά και τους χρηματο-οικονομικούς κινδύνους
 • Να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ανταγωνισμού 

Είναι σαφές ότι οι απαντήσεις που θα δώσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ικανοποιούν και ενισχύουν την συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα, γεγονός που μας οδηγεί στην αμέσως επόμενη φάση της ενδελεχούς εξέτασης της αγοράς και των δυνατοτήτων που παρέχονται.

Επιδότηση επιχειρηματικότητας

programsΤο κράτος χρηματοδοτεί μέσω προγραμμάτων επιδότησης την δημιουργία επιχειρήσεων ή αναβάθμιση υπηρεσιών υφιστάμενων επιχειρήσεών. Πως θα το μάθετε, ή πού θα απευθυνθείτε; Πέρα από τον ΟΑΕΔ που όλοι γνωρίζετε υπάρχουν και άλλοι κρατικοί φορείς οι οποίοι επιχορηγούν επιχειρηματικές προσπάθειες, όπως είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, ο αναπτυξιακός νόμος και το πρόγραμμα Leader για όσους δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Πρόσφατα προέκυψε και η δράση http://www.e-services.gov.gr

Στην συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται περισσότερη προσοχή εκ μέρους σας. Ακόμα και αν απευθυνθείτε στις κατάλληλες κρατικές (κεντρικές ή αποκεντρωμένες) υπηρεσίες παροχής πληροφόρησης, ακόμα και αν κάποιοι υπάλληλοι τους γνωρίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ελλοχεύει και άλλος κίνδυνος. Ποιος; Να χάσετε το χρονικό περιθώριο υποβολής της αίτησής σας, καθώς τα χρονικά διαστήματα ολοκλήρωσης των δράσεων ανακοινώνονται τελευταία στιγμή και έπρεπε να έχετε πληροφόρηση από καιρό προκειμένου να προετοιμάσετε τα δικαιολογητικά και τα συνημμένα αρχεία που οφείλετε να συνυποβάλλετε.

Επομένως, στο βαθμό που έχετε πραγματικό ενδιαφέρον για να εξασφαλίσετε επιδότηση, διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που κάθε πρόγραμμα απαιτεί, και βεβαίως έχετε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια (τουλάχιστον 40% του συνολικού προϋπολογισμού), θα πρέπει με συστηματικό τρόπο και κατά τακτά χρονικά διαστήματα να απευθύνεστε στις συγκεκριμένες πηγές προκειμένου να πάρετε έγκυρη και οπωσδήποτε έγκαιρη πληροφόρηση.

O ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) υποστηρίζει προγράμματα υποστήριξης και ανταγωνιστικότητας και αποτελεί μια σταθερή θα λέγαμε αξία στο χρηματιστήριο των επιδοτήσεων.

Στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/Pages/SN_47.pg μπορείτε να δείτε τα πάντα σχετικά με τις Νέες Δράσεις και τα Προγράμματα. Στην ιστοσελίδα http://www.info3kps.gr/ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δράσεις για κοινοτικά προγράμματα στήριξης. Οι αρμόδιοι φορείς που υλοποιούν τα έργα ή τις δράσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά την περίοδο 2000-2006 υποχρεούνται να δημοσιεύουν άπαξ ή περιοδικά προκηρύξεις για την επιλογή φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία θα δοθεί ενίσχυση ή θα παρασχεθεί κάποιου είδους υπηρεσία.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr/greek/index.htm μπορείτε να δείτε τα πάντα σχετικά με τις επιδοτήσεις του φορέα και συγκεκριμένα αυτές του αναφέρονται στην δημιουργία ευνοϊκού διοικητικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, στην διευκόλυνση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση με την δημιουργία Φορέα Εγγυοδοσίας, στις ενισχύσεις ΜΜΕ για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους, στην προώθηση των δικτυώσεων των ΜΜΕ (clustering), προώθηση της επιχειρηματικότητας, και τέλος στην στήριξη των ΜΜΕ για την είσοδό τους στην Νέα Οικονομία.

Από την άλλη μεριά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του Υπουργείου Ανάπτυξης αξιοποιεί πόρους από το Γ' ΚΠΣ και εστιάζεται σε τομείς που αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επίκεντρο των δράσεών του είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς κυρίως της ενέργειας, στην Βιομηχανία, στην Έρευνα και Τεχνολογία, στον Τουρισμό, στο Εμπόριο και στους Ανθρώπινους Πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη παρακάτω ιστοσελίδα : www.antagonistikotita.gr

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

oaedΟ Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διοικητικά αυτόνομος Οργανισμός με περιφερειακή διόρθωση που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα η αποστολή του υλοποιείται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάλληλη τοποθέτηση σε εργασία και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, και τη χορήγηση παροχών (επιδομάτων ανεργίας, στράτευσης, συμπληρωματικών παροχών μητρότητας και οικογενειακών επιδομάτων).

Στην δικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχολήσεως http://www.oaed.gr μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τον ΟΑΕΔ, τις δραστηριότητες του, την on-line υπηρεσία προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ανακοινώσεις που αφορούν τον ΟΑΕΔ και πολλούς χρήσιμους συνδέσμους.

Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

 • Ειδικό Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων Νέων στην Απασχόληση (Α5)
 • Πρόγραμμα Νέων ¨ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ"
 • Πρόγραμμα 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 22-32 Ετών «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Β' Κύκλος
 • Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 1000 ανέργους του Νομού Μεσσηνίας Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για Ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008
 • Πρόγραμμα 3.500 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ηλικίας 33-64 ετών(γενικό) έτους 2008
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Αυτοαπασχολουμένων στον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2007-2008
 • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ανέργων στο Νομό Πρεβέζης (Διεύθυνση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για τη μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

Για περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση: http://www.oaed.gr

Ενέργειες μετά την συνέντευξη

Στείλτε ένα ευχαριστήριο σημείωμα

 after interviewΜερικές ημέρες αργότερα, στείλτε μία σύντομη επιστολή μέσω email ή φαξ, ευχαριστώντας για τη συνάντηση και την ευκαιρία να παρουσιάσετε τα προσόντα / τις ικανότητές σας και τονίστε και πάλι το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον σας για τη θέση, και διαβεβαιώνει ότι το όνομά σας θα μείνει στο μυαλό του εργοδότη σας όταν εκείνος θα αξιολογεί την λίστα με τους υποψηφίους. Στο σημείωμα αυτό επαναλάβετε τις ευχαριστίες σας και ενημερώστε τον ότι ανυπομονείτε να λάβετε γρήγορα νέα του. Μην είστε πιεστικοί. Είναι προτιμότερο να δείξετε ενεργό ενδιαφέρον για τη θέση δεδομένου ότι ο εργοδότης θέλει να δει ότι πραγματικά θέλετε την προσφερόμενη θέση

Επιμείνετε

Αν μια επιστολή που σας απαντάει «Ευχαριστούμε, δεν μας κάνετε» σας κάνει να θέλετε να παρατήσετε την αναζήτηση εργασίας, μην απελπίζεστε. Δεν θα βρείτε καινούργια δουλειά μέσα σε μία νύχτα και όλοι οι ειδικοί του χώρου εκτιμούν πως ο μέσος όρος αναζήτησης εργασίας κυμαίνεται από δύο έως δέκα μήνες. Και μην ξεχνάτε: όσο περισσότερα τα «Όχι» τόσο πιο κοντά είστε στο σημαντικό «Ναι».

Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Α. Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα

1. Η Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ)

 iekΒάσει του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους των ανάλογων προσόντων μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και της καλλιέργειας των αντίστοιχων δεξιοτήτων, για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Στα Ι.Ε.Κ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠ.ΑΛ (πρώην Τ.Ε.Ε.) ή EΠ.ΑΣ.

Η κατάρτιση για τους κατόχους Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου διαρκεί 4 εξάμηνα. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δυο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης (14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης ανά εξάμηνο). Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου (ή Τ.Ε.Λ.) φοιτούν στα Ι.Ε.Κ. απευθείας στο 3ο εξάμηνο στην αντίστοιχη ειδικότητα (συνολική διάρκεια φοίτησης 1 έτους), ή επιλέγουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα των Ι.Ε.Κ., φοιτώντας κανονικά 4 εξάμηνα. Οι παραπάνω σπουδαστές με την αποφοίτησή τους είναι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε ορισμένα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν Τμήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που δέχονται και αποφοίτους Γυμνασίου, ηλικίας άνω των 18, οι οποίοι φοιτούν μέχρι 2 εξάμηνα και λαμβάνουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 1. Η παροχή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης γίνεται μέσω δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ

2. Η Δια βίου Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα η δια βίου μάθηση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ως προς τη συμμετοχή των πολιτών ηλικίας 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, αντανακλώντας την ύπαρξη περιορισμένων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και την ασύμμετρη κατανομή αντίστοιχων ευκαιριών για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο επιτελικός φορέας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί ενέργειες, που αφορούν στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση. Εκτός από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε είναι και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα που του έχουν ανατεθεί από τη Γ.Γ.Ε.Ε. όπως:

 • Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Συμβουλευτική Γονέων (Σ.Γ.)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, κ.α

3. Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης που υλοποιούνται εκτός του θεσμοθετημένου συστήματος επάλληλων τυποποιημένων βαθμίδων της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

<palign="justify">Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία, και των εργαζομένων που επιθυμούν την επαγγελματική εξέλιξη.

Οι δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα υλοποιούνται από ένα πλήθος φορέων που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού και εποπτεύονται από διαφορετικά Υπουργεία. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθιερώνει τέσσερα πεδία άσκησης πολιτικών στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

 • Κατάρτιση ανέργων
 • Κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
 • Κατάρτιση εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Κατάρτιση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.

kekΤα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι μικρής διάρκειας και οι ώρες κατάρτισης διαμορφώνονται από το αντικείμενο κατάρτισης, το περιεχόμενο του προγράμματος και την ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα, οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούν προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Κ.Ε.Κ.). 

Τα Κ.Ε.Κ. αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και την ευθύνη της πιστοποίησής τους έχει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Τα Κ.Ε.Κ. υλοποιούν προγράμματα άτυπης συνεχιζόμενης κατάρτισης για τη σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης, προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού για ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, ειδικές ομάδες και προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Β. Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην Ευρώπη, τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών έχουν διαμορφωθεί ως έκφραση και αντανάκλαση των ξεχωριστών εθνικών πολιτισμών. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα από την κατανόηση των διαφορετικών εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διαφύλαξη της πολύμορφης εκπαιδευτικής εμπειρίας των Ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει, με βάση την "αρχή της επικουρικότητας", την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση του εκπαιδευτικού του συστήματος και το περιεχόμενο των προγραμμάτων του. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνίσταται στη διαμόρφωση ενός κοινού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά στην ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών μελών, στηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει θεσμοθετήσει φορείς και δίκτυα που συμβάλλουν στην προαγωγή της Ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και στο συντονισμό της ευρωπαϊκής προσέγγισης στα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέτοιοι φορείς και δίκτυα είναι το Δίκτυο Ευρυδίκη, το CEDEFOP και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης.

Δίκτυο Ευρυδίκη 

Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση. Παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, τη δομή, τη διοίκηση και το νομικό καθεστώς των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών και χωρών εταίρων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη. Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν 30 χώρες: 25 κράτη-μέλη, 3 xώρες της ΕFTA/EEA και 2 υπο ένταξη ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία και Ρουμανία).

Το δίκτυο Ευρυδίκη έχει δημιουργήσει μία δυναμική βάση δεδομένων - Εurybase, στην οποία περιγράφονται τα εκπαιδευτικά συστήματα των 30 χωρών που συμμετέχουν στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το πολιτικό και οικονομικό σύστημα κάθε χώρας. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά καθώς και στην επίσημη γλώσσα της περιγραφείσας χώρας.

Το δίκτυο Ευρυδίκη συγκροτείται από τις επιμέρους εθνικές μονάδες που έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συμβουλών όσον αφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις εκπαιδευτικές αρχές κάθε βαθμίδας, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και στους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων. Οι δραστηριότητες του δικτύου συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική καθοδήγηση του Δικτύου και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Η αντίστοιχη εθνική υπηρεσία της Ελλάδας υπάγεται στη Δ/νση Ε.Ε. του Υπουργείου Παιδείας: Γ΄ Τμήμα, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση "Ευρυδίκη".

CEDEFOP 

To Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει πληροφορίες και επιστημονικές αναλύσεις σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη μίας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης στα προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διευκολύνοντας τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και τη συνέργεια μεταξύ διαφορετικών ομάδων στόχου: υπεύθυνων φορέων για τη χάραξη στρατηγικής, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελματιών της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

To Eυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (European Training Foundation) έχει ως αποστολή να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις συνεργαζόμενες χώρες, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Η δράση του εξαπλώνεται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες χωρών: τις υποψήφιες για προσχώρηση στην Ε.Ε. χώρες, τις χώρες και τα εδάφη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη Μογγολία, καθώς και τις χώρες και τα εδάφη που καλύπτει το πρόγραμμα MEDA.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Έχει στενή συνεργασία με το Cedefop και παρέχει τεχνική υποστήριξη στο πρόγραμμα Tempus.

Ανακοινώσεις

 • Γραμματειακή υποστήριξη IΙΕΚ +

  Περισσότερα..
 • Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ +

  Περισσότερα..
 • Υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων +

  Περισσότερα..
 • Υπεύθυνος πληροφορικής, digital media και διαδικτυακής ανάπτυξης +

  Περισσότερα..
 • Τριήμερη δια ζώσης εκπαίδευσης διοργανώθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Youth Capacity +

  Περισσότερα..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Σε ενδιαφέρει!

 

parking aerodromio irakleiou

 

enikoiasi aithousas didaskalias 4 3 small

 

 

koino mitroo kek elmepa

 

Πολιτική Cookies